fio


Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”
zaprasza młodzież w wieku 14-18 lat z Chełma i okolic
do udziału w projekcie (1.05-31.12.2011):

„Aktywni od zaraz – w trosce o nową jakość życia,
czyli jak młodzież uczestniczy w życiu publicznym?”

Główne cele projektu to:

– wzrost aktywności młodych ludzi mieszkających na terenie powiatu chełmskiego, włodawskiego i miasta Chełm poprzez działania, współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz lepszej jakości naszego życia,

– stworzenie sytuacji wyzwalających twórczość, potrzebę własnych poszukiwań, świadomość uczestniczenia w czymś ważnym, które stanowią wyjątkowo silny bodziec dla rozwoju emocjonalnych i intelektualnych więzi z lokalną społecznością,

– wyposażenie uczestników w wiedzę na temat: demokracji, obywatelskich cnót, tj. odwaga, rzetelność, tolerancja i odpowiedzialność, działania samorządów oraz stowarzyszeń, pracy wolontariusza, współpracy z mediami,

– przygotowanie młodzieży do roli aktywnych, odpowiedzialnych współgospodarzy regionu,

– zaopatrzenie w umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem własnych poszukiwań, osiągania kompromisów, docierania do różnych źródeł informacji, sposobów wykorzystania tej informacji, wnikliwego spojrzenia na dokonujące się wokół nich zmiany, a także umiejętność ich dokumentowania.

Projekt obejmuje:

Obóz wakacyjny: „Aktywne i bezpieczne wakacje”.

Konkurs na projekt działań młodzieży w rozwiązywaniu problemów lokalnych – nagrody.

Wydawnictwo – „Aktywni od zaraz – w trosce o nową jakość życia, czyli jak młodzież uczestniczy w życiu publicznym?”

Wystawa – „Obywatelski styl życia ”

Cykl Seminariów i Warsztatów.

-„Bezpieczeństwo w moim mieście”

– „Zanim zabierzemy się do działania”

– „Czy warto angażować się w sprawy publiczne?”

– „Jak współpracować z mediami?”

Konferencja podsumowująca – „Aktywnie działam – zmieniam”.

Partner projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Kontakt

Koordynator projektu:

Katarzyna Koziak

Tel. 517822300


Materialy informacyjno promocyjne wydane w ramach projektu:

plakaty-12

plakaty-13

 

Szczegółowy opis zadań:

Wydawnictwo: „Aktywni od zaraz – w trosce o nową jakość życia, czyli jak młodzież uczestniczy w życiu publicznym?” Ukazanie ciekawych działań projektu, które wpłynęły na zwiększenie aktywności i świadomości młodych obywateli oraz wspólnoty lokalnej. Artykuły zamieszczone w ww. wydawnictwie będą nagrodzonymi pracami konkursowymi, przemyśleniami partnerów w zakresie metod kształcenia samorządowego wśród młodzieży oraz promowania aktywności obywatelskiej. Będą miały charakter dobrych praktyk. Zadaniem uczestników projektu będzie ukazanie wartości jakie niesie za sobą wyzwalanie postaw obywatelskich i organizowanie przez młodzież różnych zadań służących całej lokalnej społeczności. Temu służyć będzie nauka obserwacji życia publicznego i dopasowywanie działań do potrzeb, co spowoduje wzrost świadomości wśród młodych ludzi, że uczestniczą w czymś ważnym i trwałym.

Wystawa: „Obywatelski styl życia”. Na wystawę składać się będą: opracowane metodą komputerową plakaty, informator do wystawy. Wystawa składać się będzie z 10 plakatów, na których znajdziemy elementy realizowane podczas projektu, tj. akcje, które udało się młodym ludziom zorganizować. Prezentowane będą różne postawy obywatelskie, tj. wyborca, wolontariusz, świadomy konsument itp. Plakaty zostaną zaprezentowane w ważnym punkcie miasta oraz na stronie internetowej projektu.

Obóz wakacyjny: „Aktywne i bezpieczne wakacje”.

Nagrodą, dla tych którzy przedstawią najciekawsze projekty działań młodzieży na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wakacji: „Bezpieczne wakacje” zawierające zgromadzone ciekawe informacje na ww. temat oraz projekt realizacji zadania. Podczas obozu młodzież odwiedzi różne instytucje samorządowe, np. władze m. Chełm, Włodawy czy władze Poleskiego Parku Narodowego. Seminaria i warsztaty poświęcone będą zapoznaniu się z działalnością władz na temat organizowania wypoczynku dla młodzieży oraz dbałości o czyste środowisko.

Prowadzenie badań na temat bezpieczeństwa podczas wakacji i środowiska, np. prowadzone będą obserwacje dotyczące szkodliwego wpływu niekontrolowanej zabudowy letniskowej oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Najciekawsze relacje z pobytu na obozie zostaną zaprezentowane w wydawnictwie a zdjęcia wykorzystane w kalendarzu i wystawie. Młodzież nad jeziorem przeprowadzi 2 akcje za porozumieniem lokalnych władz, które będą miały formę pracy na rzecz środowiska i bezpieczeństwa ludzi podczas ich odpoczynku letniego:

a.„Czyste powietrze, czysta woda, czysta ziemia”, które polegać będą na wywiadach i rozmowach z uczestnikami letniego wypoczynku, rozdawaniu worków na nieczystości oraz informowaniu o wrzucaniu nieczystości do właściwych pojemników oraz nie paleniu w miejscu publicznym.

b.„Wakacje w ruchu” dotyczyć będą propagowaniu aktywności i bezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem, zorganizowany zostanie punkt kontaktowy z informacjami np. o ścieżkach rowerowych, zorganizowany zostanie mecz piłki plażowej oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs: „Jak rozwiązać problem lokalny – mój projekt działania”.

Projekty działań młodzieży w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Konkurs ogłoszony zostanie na początku lipca i trwać będzie do 15 października. Informacja podana zostanie w prasie i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.triada-chelm.pl Zgłaszać się będą mogli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 14-18 lat. Prace zostaną ocenione w kategoriach gimnazjum, szkoła średnia. Tematy zostaną opracowane w oparciu o konstrukcję uwzględniającą: wyjaśnienie problemu, projekt działania, opis realizacji projektu, np. ciekawe rozwiązania danego problemu oraz nawiązanie współpracy pomocne w realizacji. jury i oceni prace oraz wybierze najlepsze do wydawnictwa. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2010 roku podczas konferencji podsumowującej. Zostanie nagrodzonych 10 prac.

Cykl Seminariów i Warsztatów.

organizowane będą spotkania w postaci seminarium oraz zajęcia warsztatowe, które będą formą praktycznego działania młodzieży na rzecz innych. Podczas warsztatów powstaną zaproponowane przez młodzież różne formy pomocy, które wiązać się będą tematycznie z tematami spotkań. Przygotowanie do działania odbywać się będzie pod okiem fachowców z poszczególnych dziedzin i poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi instytucjami czy stowarzyszeniami

Tematy i zadania spotkań:

-„Bezpieczeństwo w moim mieście” (czerwiec):Zajęcia polegać będą na poznaniu problematyki bezpieczeństwa oraz jak władze dbają o swoich mieszkańców. Zajęcia mają na celu pokazanie uczestnikom jakimi sposobami można poprawić bezpieczeństwo w mieście. Podczas warsztatów młodzież wykona projekt poprawy bezpieczeństwa skierowany do mieszkańców miasta, np. bezpieczeństwo mojego mieszkania, domu podczas wakacyjnego wypoczynku.

– „Zanim zabierzemy się do działania” (wrzesień): Uczniowie dowiedzą się na zajęciach, w jaki sposób młodzi ludzie mogą działać na rzecz społeczności i starać się rozwiązywać jej problemy. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się, na czym polega bierne i czynne prawo wyborcze oraz poznają procedurę głosowania w wyborach powszechnych. W demokracji przedstawicielskiej udział w wyborach to jedno z podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. Wybory to nie tylko sposób selekcji kandydatów, ale narzędzie kontroli nad osobami pełniącymi ważne funkcje publiczne. Podczas warsztatów młodzież zastanowi się także, dlaczego tak wielu Polaków nie uczestniczy w wyborach i w jaki sposób można by zwiększyć frekwencję wyborczą. Opracują program aktywizacji obywatelskiej.

– „Czy warto angażować się w sprawy publiczne?” (październik):Zajęcia będą miały charakter spotkań z przedstawicielami NGO-sów. Zajęcia mają pokazać, że stowarzyszenia są ważnym elementem życia publicznego. Wolność stowarzyszania się pozwala ludziom zorganizować się na rzecz wspólnego działania; także poznać i zaprzyjaźnić. Stowarzyszenie to miejsce, w którym doskonali się umiejętności i kształtuje postawy obywatelskie. Uczniowie dowiedzą się, jakie warunki trzeba spełnić, by założyć stowarzyszenie i zapoznają się z formami działania wybranych stowarzyszeń. Opracują program działania na rzecz osób potrzebujących, np. niepełnosprawnych.

– „Jak współpracować z mediami?” (listopad):Uważa się, że wolne media są prawdziwym gwarantem demokracji. Dzięki ich pluralizmowi obywatele mogą uzyskać wszechstronną informację na dany temat. Wymaga to jednak umiejętności sprawnego poruszania się w „gąszczu” wiadomości. Podczas zajęć uczniowie porównają informacje na ten sam temat zawarte w różnych gazetach, spróbują oceniać ich wiarygodność i odróżniać informacje od komentarzy. Środki masowego przekazu uznaje się często za jeden z filarów demokracji. Oprócz swojej podstawowej roli, jaką jest informowanie społeczeństwa, wpływają one na opinię publiczną, zwiększają możliwości kontrolowania władzy oraz innych instytucji, a także osób pełniących funkcje publiczne. Pluralizm mediów umożliwia uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji. Poza tym dzięki mediom można wypromować np. pracę wolontariuszy, zachęcić innych do zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego.

Konferencja podsumowująca: „Aktywnie działam – zmieniam”. Treści merytoryczne obejmować będą m.in. czynniki i bariery stojące na przeszkodzie aktywności młodzieży oraz ukazanie jak poprzez zaangażowanie zmieniamy rzeczywistość i zarażamy naszą aktywnością innych. Podsumowanie wybranych, ciekawych projektów młodzieży i ukazanie skuteczności ich działań. Konferencja zorganizowana zostanie na zasadach debaty i wystąpień młodzieży do ekspertów, którzy wyjaśniać będą jakie ważne problemy są jeszcze do rozwiązania.