Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność  przedsiębiorstw, Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

Lider projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA

Instytucja pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Cel projektu: Ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego do wysokospecjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu poprzez dostosowanie oferty Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej Triada do potrzeb MŚP.

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup usług doradczych o charakterze specjalistycznym od podmiotów zewnętrznych na rzecz Beneficjenta.

Planowane efekty:

– 16 przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucję otoczenia biznesu

– 1 przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie

– 1 nowo utworzone miejsce pracy

– 1 instytucja otoczenia biznesu wsparta w zakresie profesjonalizacji usług

– 8 zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu

Grupa docelowa: grupą docelową i ostatecznymi odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 31.12.2021

Wartość projektu: 865 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 686 907,00 PLN