„Innowacje szansą rozwoju Lubelszczyzny” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. do 30.09.2013r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Adresaci: mikro i małe przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) z branży informatycznej i okołoinformatycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, chcące przystąpić do Wschodniego Klastra ICT lub jego obecni członkowie.

Niski udział we wprowadzaniu innowacji, niesprecyzowanie planów w zakresie innowacyjnych rozwiązań, najniższy udział wśród wszystkich przedsiębiorców z woj. lubelskiego wprowadzających innowacje oraz posiadających wdrożone systemy zarządzania jakością oraz wysoka energochłonność (wyższa od średniej krajowej) to główne problemy w rozwojowe mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Projekt Innowacje szansą rozwoju Lubelszczyzny ma na celu polepszenie niniejszej sytuacji poprzez objęcie 20 mikro i małych przedsiębiorstw bezpłatną pomocą w postaci:

  1. doradztwa indywidualnego w zakresu opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa (koncepcja rozwoju firmy, doradztwo w zakresie dostępnych programów pomocy publicznej i innych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania wniosków o tę pomoc, administracyjno-prawne aspekty wykonywania działalności gospodarczej, itp.)
  2. doradztwa indywidualnego proinnowacyjnego (ocena potrzeb technologicznych, wdrażania nowych technologii, itp.)
  3. doradztwa indywidualnego z systemu zarządzania jakością (wrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie, audytowanie systemu zarządzania jakością)
  4. szkolenia w zakresie efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów (EE). Ramowy program szkolenia: 16h lekcyjnych, tematyka szkolenia:
  • prawodawstwo: świat, Europa, Polska 2h,
  • charakterystyka energetyczna budynków 3h,
  • etykietowanie EE produktów 2h,
  • audyt energetyczny 3h,
  • technologie podnoszące EE w obszarze ciepło/chłód, prąd elektryczny, transport i paliwa 3h,
  • metody podnoszenia EE na przykładach 3h.

Projekt objęty jest zasadami pomocy de minimis. W związku z tym, w dniu podpisania umowy wewnątrz projektowej pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” a Przedsiębiorcą, Przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomoc de minimis.

Strona projektu: www.mmp.triada-chelm.pl