Cel projektu:

wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach  zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Zaplanowane działania:

1.Przygotowanie Klubów Seniora
2.Regularna działalność Klubów Seniora

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.12.2021

Uczestnicy projektu to seniorzy, w tym:

a) osoby wykluczone lub zagrożone  ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi) osoby niesamodzielne , o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

b) otoczenie osób wykluczonych społecznie, w których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

c) rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne;

d) dzieci i młodzież  zagrożona wykluczeniem społecznym

e) podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej z terenu woj. lubelskiego

Preferencje uczestnictwa w projekcie:

a)       co najmniej 60% uczestników projektu/odbiorców usług społecznych stanowią  osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia  społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego na lata 2014-2020;

c) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

d) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami                 psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

e) osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego,  o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie);

f) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących;

Planowane działania realizowane w Klubie Seniora „ Pod Dębami”

  • zajęcia animacyjne
  • edukację zdrowotna
  • wyjścia do kina
  • nauka obsługi komputera
  • zapoznanie z zasadami korzystania z internetu
  • zajęcia z zakresu kultury fizycznej
  • wyjazdowe zajęcia animacyjne
  • poradnictwo prawne i obywatelskie

a)prawne – informacje o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów

b) obywatelskie- realizowane w zakresie spraw: mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji/repatriacji, zagadnień finansowych, niepełnosprawności , obywatela a instytucji. Zakres poradnictwa obywatelskiego dotyczyć będzie wyłącznie spraw związanych bezpośrednio ze wsparciem seniora i jego najbliższej rodziny.

c) poradnictwo psychologiczne  i rodzinne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Pliki do pobrania

Projekt: Klub seniora „Pod Dębami” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Lider Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”,
ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm, Tel. 517 822 047 ;
Partner Projektu: Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, tel. 82 563 65 53