Od 1 lutego 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”, wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz firmą Ideopolis Sp. z o.o. w Lublinie, rozpoczęło realizację projektu „Konkurencyjna Lubelszczyzna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt przez okres 12 miesięcy realizacji zakłada organizację stażu dla pracowników przedsiębiorstw w uczelniach/ jednostkach naukowych w okresie: kwiecień – grudzień 2012 oraz organizację stażu dla pracowników naukowych oraz naukowo- dydaktycznych w przedsiębiorstwach w okresie maj- grudzień 2012. Dodatkowym elementem realizacji projektu będzie konferencja zorganizowana w okresie lipiec- sierpień 2012.

Powyższe założenia projektu przyczynią się do: poprawy funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, a dodatkowo nastąpi: wzrost transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru innowacyjnego; organizacyjna i finansowa forma wsparcia, która bez środków EFS nie byłaby możliwa do realizacji; upowszechnianie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu poprzez wykorzystanie zwartego partnerstwa; zwiększenie aktywności społeczności naukowej i biznesowej oraz generowanie potencjalnych miejsc pracy wśród przedsiębiorstw.

Główną grupą docelową projektu są pracownicy przedsiębiorstw zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni posiadający jednostkę organizacyjną w województwie lubelskim.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.kl.triada-chelm.pl/