Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA” zaprasza publiczne placówki kształcenia ustawicznego z terenu Lubelszczyzny do wzięcia udziału w projekcie pt.:Kształcenie ustawiczne dla mobilności osóbdorosłych na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest wsparcie placówek szkół publicznych dla dorosłych z Lubelszczyzny w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków społeczno -gospodarczych poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz prognozę ogółu czynników wpływających na kształcenie ustawiczne w regionie. Czas trwania projektu 01.09.2010 – 31.08.2012 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 509 485 239

Zapraszamy do strony projektu: www.pku.edu.pl