Stowarzyszenie Rozwoju Aktywnoci społecznej Triada wraz z partnerami konsorcjum tj. Urzędem Gminy Chełm oraz  stowarzyszeniem Integracji Salix  realizuje projekt pt:. „Nowe kompetencje-nowe możliwości”  w ramach  Ponadnarodowej  mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji:
02.12.2019-01.01.2021 r.

Cele projektu: nabycie przez pracowników konsorcjum:

a) umiejętności i kwalifikacji z zakresu organizacji pracy dostosowanej do standardów ponadnarodowych w procesie nauczania dorosłych, ukierunkowanych na aktywizację seniorów oraz na pobudzanie, rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości;

b) wiedzy na temat kultur innych krajów i uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych mających wpływ na kształcenie

c) kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim

d) zwiększenie doświadczenia członków konsorcjum we współpracy międzynarodowej i prestiżu naszych organizacji wśród lokalnych społeczności.

e) techniki aktywizacji seniorów oraz osób bezrobotnych

Grupa docelowa: 9-ciu pracowników konsorcjum, w którego skład wchodzą: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Gmina Chełm oraz Stowarzyszenie Integracji Salix.

Jednym z zasadniczych długoterminowych celów organizacji uczestniczących w projekcie jest europejski wymiar poprzez zainicjowanie trwałej współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy projektu: pracownicy wyżej wymienionych instytucji , którzy w ramach projektu wezmą udział w kursach języka angielskiego zorganizowanych w Hiszpanii oraz job shadowing (nauka przez obserwację) w Niemczech jak i Hiszpanii w placówkach zbliżonych do rodzimych instytucji w których są zatrudnieni.