Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie, Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Fondazione Politecnico w Mediolanie, realizuje projekt pt.: „Przyjazny urząd – nowa jakość usług”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt ma charakter innowacyjno – badawczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urząd administracji samorządowej. Wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji na poziomie całej organizacji w zakresie zarządzania jakością.

Kontakt e-mail: przyjaznyurzad@wp.pl