Na podstawie wywiadów prowadzonych przez Wnioskodawcę z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) problemem z jakim spotkają się nauczyciele to:

-niedostosowanie kwalifikacji kadry nauczycielskiej do proponowanej modernizacji podstaw programowych.

Celem głównym projektu „SZKOŁA ZE ZNAKIEM JAKOŚCI” jest  nabycie kwalifikacji wśród 100 nauczycieli (67K i 33M, w tym również nauczycielki i nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu) zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego na podstawie umowy o pracę w zakresie studiów podyplomowych adekwatnie do lokalnej polityki edukacyjnej do końca grudzień 2012r.

Cele szczegółowe:

-wzrost wiedzy w zakresie łączenie metod nauczania edukacji historycznej i obywatelskiej poprzez ukończenie SP dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

-nabycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych poprzez ukończenie SP

-nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania świadomego planowania kariery zawodowej uczniów poprzez ukończenie SP

-wzrost wiedzy oraz metod nauczania w zakresie nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa poprzez ukończenie SP
-wzrost umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, godzenia życia zawodowego i prywatnego kobiet i mężczyzn pracujących w placówkach oświatowych poprzez ukończenie SP zarządzania oświatą

Działaniem w projekcie są STUDIA PODYPLOMOWE zgodnie z wytycznymi MEN

-edukacja historyczna i obywatelska

-edukacja dla bezpieczeństwa

-doradztwo zawodowe

-doradztwo zawodowe ze specjalnością nauczyciel przedmiotów zawodowych

-zarządzanie oświatą

Zajęcia dydaktyczne odbywają się  metodą projektu w grupach 20-sto osobowych w wymiarze 360h podczas 20 kolejnych m-cy– wymiar godz. uwzględnia nabycie kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu zgodnie ze standardami MEN .

Zajęcia realizowane są podczas zjazdów piątek – sobota.

Jednym z elementów SP będzie prowadzenie 40 godz. WARSZTATY Z TRENEREM GENDER
dla nauczycieli i nauczycielek dot. metod włączania tematu równości płci do lekcji, zarówno poprzez poruszanie konkretnych tematów, jak i sposób prowadzenia zajęć np. pilnowanie, aby chłopcy i dziewczęta mogli wypowiadać do końca swoje zdanie, a normą grupy jest nieprzerywanie sobie nawzajem, zachęcanie dziewcząt i chłopców do podejmowania się różnych obowiązków i zadań (w stosunku do dziewcząt również tych wymagających siły fizycznej i odwagi, w stosunku do chłopców także tych wymagających odpowiedzialności za innych i empatii), wyeliminowanie pouczeń skierowanych do uczniów/nic akcentujących ich płeć i zróżnicowanych według płci.

W ramach SP zarządzanie oświatą w trakcie WARSZTATÓW Z TRENEREM GENDER będą pokreślone kwestie wprowadzania rzeczywistych możliwości godzenia życia zawodowego i prywatnego przez kobiet i mężczyzn pracujących w radzie pedagogicznej. Zróżnicowane formy m.in. elastycznych form pracy stwarzają wiele możliwości zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników i pracownic szkoły.

Regulamin uczestnictwa (do pobrania)