Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 7/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się
na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania
Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę
w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że 4 października 2023 r.,

zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4,
Operator 
zamyka sesję naboru formularzy zgłoszeniowych 

do projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko zamojskim”
nr 7/2023. 

Zespół projektu 

__________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  nr 7/2023

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego.

Sesja naboru trwać będzie od 04 do 11 października 2023 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.10.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.10.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,

 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:

  1) listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),

  2) albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

Operator informuje zgodnie z § 5 Regulaminu wsparcia ,że maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową wynosi 5 000,00 PLN, a maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo może wynieść 15 000,00 PLN w roku kalendarzowym.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 200 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

 

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 6/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)

 

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE DEDYKOWANYM nr 6/2023
DLA PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEGO WZROSTU

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego, które wykazują w latach 2019, 2020, 2021, 2022 średnioroczny przyrost przychodów o 20 % i więcej.
Sesja naboru trwać będzie od 25 do 29 września 2023 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia
nie przekroczył 31.10.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.10.2023 r.
nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

 Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:1) listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
  2) albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),
Operator informuje zgodnie z § 5 Regulaminu wsparcia ,że maksymalna kwota dofinansowania
na pojedynczą usługę rozwojową wynosi 5 000,00 PLN,
a maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo może wynieść 15 000,00 PLN w roku kalendarzowym.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 450 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 5/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)

Szanowni Państwo,
Transza dofinansowania przeznaczona na nabór 5/2023 została przekroczona. Wartość złożonych wniosków wyniosła 170 % środków jakimi dysponujemy. W związku z tym, na podstawie § 6 ust. 4. Regulaminu Wsparcia, zmuszeni byliśmy uwzględnić kolejność wpływu formularzy do biura Projektu przy ich ocenie formalnej.
Do dofinansowania zakwalifikowały się bezbłędnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe, których data wpływu nie przekracza godz. 09:30 dnia 03.07.2023 r., a liczba uzyskanych punktów to 13 i więcej.

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że 03 lipca 2023 r., zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4,
Operator zamyka sesję naboru formularzy zgłoszeniowych 

do projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko zamojskim” nr 5/2023. 

Zespół projektu 

__________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 5/2023

Nabór jest skierowany do uczestników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

03 lipca 2023 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 03 lipca 2023 do 07 lipca 2023 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie
przekroczył 31.10.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.10.2023 r.
nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę
rozwojową dla jednej osoby wynosi 5000,00 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 400 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

 

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 4/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)

Szanowni Państwo,
Transza dofinansowania przeznaczona na nabór 4/2023 została przekroczona. Wartość złożonych wniosków wyniosła 200 % środków jakimi dysponujemy. W związku z tym, na podstawie § 6 ust. 4. Regulaminu Wsparcia, zmuszeni byliśmy uwzględnić kolejność wpływu
formularzy do biura Projektu przy ich ocenie formalnej. Do dofinansowania zakwalifikowały się bezbłędnie wypełnione Formularze zgłoszeniowe, których data wpływu nie przekracza 27.04.2023 r. włącznie.

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że 02 maja 2023 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Zespół projektu

__________________________

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w celu otrzymania refundacji kosztów usługi rozwojowej zgodnie z § 7 Regulaminu Wsparcia po jej realizacji należy
przesłać do biura projektu Wniosek o refundację z załącznikami.

Załączniki:

 • dokument księgowy poświadczający realizację usługi rozwojowej (kopia faktury wystawionej przez firmę szkoleniową),
 • dowód zapłaty za zakup usługi rozwojowej (kopia potwierdzenia płatności),
 • kopia dokumentu poświadczającego udział w szkoleniu (zaświadczenie, dyplom lub certyfikat)
 • ankiety oceniające szkolenie wydrukowane z bazy BUR- ankieta przedsiębiorcy i uczestnika).

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej należy przesłać na adres:
BIURO PROJEKTU
ul. Bolesława Wirskiego 14/64
22-100 Chełm

Zespół projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim"

__________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 4/2023

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

24 kwietnia 2023 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 24 kwietnia 2023 do 28 kwietnia 2023 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.10.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.10.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 5000, 00 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

 

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 3/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)
Lista rezerwowa (do pobrania)

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia
dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone.

__________________________

Szanowni Państwo,
informujemy, że 07 kwietnia 2023 r. biuro projektu będzie nieczynne.
Zespół projektowy

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 3/2023

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

27 marca 2023 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 27 marca 2023 do 31 marca 2023 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.08.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.08.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 2/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)
Lista rezerwowa (do pobrania)

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2023

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

20 lutego 2023 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 20 lutego 2023 do 24 lutego 2023 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.08.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.08.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 1/2023
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)
Lista rezerwowa (do pobrania)

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia
dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.
Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone.

__________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

23 stycznia 2023 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 23 stycznia 2023 do 27 stycznia 2023 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.08.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.08.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak
  aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
  22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet
  dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

 

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 6/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

 

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)
LISTA REZERWOWA (do pobrania)

 

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.
Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 6/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

12 grudnia 2022 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 12 grudnia do 16 grudnia 2022 roku,
w godz. 9.00 – 14.00 w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.08.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.08.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
  22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet
  dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 5/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)
Lista rezerwowa (do pobrania)

 

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.
Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw, które nie znalazły się na żadnej z list zostały odrzucone.

__________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 5/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

24 października 2022 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 24 października do 28 października 2022 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31.08.2023 r.

Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza 31.08.2023 r. nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak
  aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
  22-100 Chełm),
  2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet
  dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu
wsparcia.
4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik
nr 6 do Regulaminu wsparcia,
6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 4/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

LISTA REZERWOWA (do pobrania)

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia
dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 4/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

29 sierpnia 2022 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 29 sierpnia do 2 września 2022 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Szanowni Państwo,
Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak
  aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
  22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet
  dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej
usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego
przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania
usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji
finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:
 1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

 

Wyniki naboru formularzy zgłoszeniowych nr 3/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP
w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

LISTA REZERWOWA (do pobrania) 

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 3/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

30 maja 2022 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 30 maja do 3 czerwca 2022 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Bolesława Wirskiego 14/64

Szanowni Państwo,

 Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
  22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.is

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy do Regulamin_wsparcia
 2. Zał. nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do Regulamin_wsparcia_.
 3. Zał. nr 2b Oświadczenie o udzielonej_pomocy_de_minimis do Regulaminu wsparcia.
 4. Zał. nr 3 Dane osobowe uczestników do Regulaminu wsparcia,
 5. Zał. nr 6 Oświadczenie_o_obowiązku_składania rocznych sprawozdań finansowych do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

Wyniki naboru nr 2/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

 Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

4 kwietnia 2022 r. otwieramy kolejną sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 04 kwietnia do 08 kwietnia 2022 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy ul. Wirskiego 14/64

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (ul. Wirskiego 14/64, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej w biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Do pobrania:

__________________________

Wyniki naboru nr 1/2022
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Do pobrania:

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do dofinansowania, które znalazły się na Liście rankingowej otrzymają informacje o warunkach podpisania Umowy Wsparcia na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, otrzymają szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedłożenia dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia), na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów formularze zgłoszeniowe zostaną skierowane do ponownej oceny.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE DEDYKOWANYM
tylko dla firm WYSOKIEGO WZROSTU nr 6/2021

Od 03 stycznia 2022 r. twa ciągły nabór formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie do odwołania.

Nabór skierowany jest tylko do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, których pracownicy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.  

Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony. Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy(załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia).
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia).
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia).
 4. Dane osobowe uczestników (załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia),
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia),
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2022

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

31 stycznia 2022 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 31 stycznia do 04 lutego 2022 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący Załcznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – Załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia .
 4. Dane osobowe uczestników – Załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych – Załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Do pobrania:

__________________________

Szanowni Państwo,
informujemy, że 07 stycznia 2022 r. biuro projektu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy – Zespół projektowy

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE DEDYKOWANYM
tylko dla firm WYSOKIEGO WZROSTU nr 6/2021

3 stycznia 2022 r. otwieramy ciągły nabór formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie do odwołania.

Nabór skierowany jest tylko do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, których pracownicy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.  

 Prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony. Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy(Załącznik nr 1 Formularz_zgłoszeniowy).
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załączniknr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 2b Oświadczenie o udzielonej_pomocy_de_minimis).
 4. Dane osobowe uczestników (Załącznik nr 3 Dane osobowe uczestników),
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (Załącznik nr 6 Oświadczenie_o_obowiązku_składania rocznych sprawozdań finansowych),
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Do pobrania:

__________________________

Wyniki naboru nr 5/2021
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie
bialskim i chełmsko-zamojskim”

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, po przedłożeniu dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia) zostaną skierowane do ponownej oceny.  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

„Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 12 listopada 2021 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy – Zespół projektowy”

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 5/2021

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

15 listopada 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych. Sesja naboru trwać będzie od 15 do 19 listopada 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00 w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 580 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Dokumenty do pobrania

__________________________

Wyniki naboru nr 4/2021
w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

LISTA RANKINGOWA (do pobrania)

LISTA REZERWOWA (do pobrania)

 Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, po przedłożeniu dodatkowych załączników (zgodnie z § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia) zostaną skierowane do ponownej oceny.  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 4/2021

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

4 października 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 4 do 8 października 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 540 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Dokumenty do pobrania

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

Wyniki naboru nr 3/2021 w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Lista rankingowa (do pobrania)

Lista rezerwowa (do pobrania)

Przedsiębiorstwa, które znalazły się na Liście rezerwowej, po przedłożeniu dodatkowych załączników (zgodnie z  § 6 pkt. 12 Regulaminu Wsparcia) zostaną skierowane do ponownej oceny.  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym.

__________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 3/2021

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Dnia 23 sierpnia 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 23 do 27 sierpnia 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 570 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Pobierz dokumenty

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

__________________________

LISTA RANKINGOWA

podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”
(nabór formularzy zgłoszeniowych nr 2/2021)

Sprawdź

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2021

Dnia 14 czerwca 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 14 do 18 czerwca 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

 Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
 1. listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
 2. albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

 JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 460 000 PLN

UWAGA!
ZMIANY W REGULAMINIE WSPARCIA
(§6 pkt.8)

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Regulaminu wsparcia.
 4. Dane osobowe uczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Pobierz dokumenty

________________________________________________________________________

Informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r.
BIURO PROJEKTU BĘDZIE NIECZYNNE
Zespół projektu

Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (WIELKI PIĄTEK) Biuro Projektu będzie nieczynne.

Zespół Projektu

________________________________________________________________________

LISTA Rankingowa

podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim” nabór 1/2021

Sprawdź

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2021

Dnia 08 marca 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.
Sesja naboru trwać będzie od 08 do 12 marca 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
  JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta

Jednocześnie informujemy, że nabór skierowany jest do osób, które po raz pierwszy będą korzystać z usług rozwojowych.

Zgodnie z budżetem projektu, zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową wynosi 3.950 PLN.

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 460 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimiszałącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego.
 3. Oświadczenieo otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 4. Dane osoboweuczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenieo obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Pobierz dokumenty

________________________________________________________________________

Przesunięcie naboru nr 1/2021

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” nabór formularzy zgłoszeniowych nr 1/2021 zaplanowany na okres od 22 do 26 lutego 2021 r. zostaje przesunięty.

Jednocześnie informujemy, że nabór rozpocznie się 08.03.2021 r. i skierowany jest przede wszystkim do osób, które
po raz pierwszy będą korzystać z usług rozwojowych.

Zgodnie z budżetem projektu, zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową to koszt do 3.950 PLN.

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2021

Dnia 22 lutego 2021 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 22 do 26 lutego 2021 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),

JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 460 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimiszałącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego.
 3. Oświadczenieo otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 4. Dane osoboweuczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenieo obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karty Usług wydrukowane z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Pobierz dokumenty

________________________________________________________________________

LISTA RANKINGOWA

formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach naboru 4/2020

w terminie od 23 do 27 listopada 2020 roku – SPRAWDŹ

Lista rankingowa

UWAGA!!!

PRZEDŁUŻAMY NABÓR DEDYKOWANY DLA PRZEDSIEBIORST WYSOKIEGO WZROSTU
do 18 grudnia 2020 roku do godz. 14.00.

OGŁOSZENIE O NABORZE DEDYKOWANYM

dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

 nr 4/2020

Dnia 23 listopada 2020 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu  z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 23 do 27 listopada 2020 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w  regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.  

 UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
 • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych listownie na adres biura projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm),
  JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta;

albo osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie),

JEDEN formularz wraz z załącznikami = JEDNA koperta

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 460 000 PLN

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 lub 2 a do Formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy)
 3. Oświadczenieo otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 4. Dane osoboweuczestników – załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenieo obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karta Usług wydrukowana z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Załączniki

________________________________________________________________________

LISTA RANKINGOWA i REZERWOWA

formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach naboru 3
/2020
w terminie od 14 do 16 września 2020 roku – SPRAWDŹ

Lista rankingowa

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
informujemy, że 16 września 2020 roku  o godz. 14.00  

ZAMYKAMY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH nr 3/2020.

Decyzja ta jest zgodna z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – 
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według  złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020

 

Dnia 14 września 2020 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw
na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 14 do 18 września 2020 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

 

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 628 002,10 PLN

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Mając na uwadze zdrowie i życie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy:

o dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,

– dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w oparciu o jeden
z poniższych sposobów:

 1. listownieprzesłany na adres biura projektu; JEDEN formularz wraz z załącznikami =JEDNA koperta,
 2. osobiściedo „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie), JEDEN formularz wraz z załącznikami =JEDNA koperta

 

Jednocześnie informujemy, że 7 września 2020 r., planowane jest uruchomienie nowej odsłony Bazy Usług Rozwojowych. Wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej Bazie zostaną przeniesione do nowego systemu.

Instrukcję użytkownika, filmy instruktażowe oraz nowy regulamin Bazy Usług Rozwojowych znajdą Państwo na stronie www.parp.gov.pl/component/site/site/regulamin-oraz-instrukcje-uzytkownika-bur.

Ważna informacja:
W związku z koniecznością wykonania prac informatycznych, od 4 września godz. 00:00 do 7 września godz. 8:30 Baza Usług Rozwojowych będzie niedostępna.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowystanowiący załącznik nr 1do Regulaminu wsparcia.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimiszałącznik nr 2 lub 2 a do Formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenieo otrzymanej pomocy de minimis- załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 4. Dane osoboweuczestników- załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenieo obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karta Usług wydrukowana z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Kliknij, aby pobrać


Informacja dotycząca organizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej
w sytuacji stanu epidemii

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/453-informacja-dotyczaca-organizacji-uslug-rozwojowych-w-formie-stacjonarnej-w-sytuacji-stanu-epidemii


Szanowni Państwo,

Informujemy, że po ponownej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych, do  dofinansowania w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko zamojskim” zakwalifikowały się następujące przedsiębiorstwa ujęte wcześniej na Liście Rezerwowej:

UZUPEŁNIENIE LISTY RANKINGOWEJ

formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach naboru 2/2020 – SPRAWDŹ


Szanowni Państwo,

Informujemy, że do czasu zmiany stanowiska Ministerstwa Zdrowia dot. możliwości organizacji usług szkoleniowych w formie stacjonarnej będą one kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu.

Przy realizacji usług szkoleniowych w formie zdalnej dokumentami wymaganymi do otrzymania refundacji kosztów usługi są:

– potwierdzenie logowania uczestników usługi,

– dane dostępowe do platformy/komunikatora, za pośrednictwem, którego prowadzona była usługa,

-nagranie całości usługi rozwojowej zrealizowanej zdalnie,

-dostęp do wersji offline dla Operatora musi być zapewniony przez okres minimum
6 miesięcy od zakończenia usługi.

LISTA RANKINGOWA i REZERWOWA

formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach naboru
2/2020
w terminie od 11 do 13 maja 2020 roku – SPRAWDŹ

Lista rankingowa
Lista rezerwowa

[/vc_column_text]

Informacja dot. możliwości organizacji usług szkoleniowych w trybie stacjonarnym.

 

Szanowni Państwo poniżej załączamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. możliwości organizacji usług szkoleniowych w trybie stacjonarnym. Jednocześnie informujemy, że do czasu zmiany ww. stanowiska usługi szkoleniowe w formie stacjonarnej będą kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu.

Pismo MZ dot. realizacji szkoleń stacjonarnych

 


INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 13 maja 2020 roku  o godz. 14.00  ZAMYKAMY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Decyzja ta jest zgodna z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – 
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosiła: 628 002,10 PLN.

Na dzień 12 maja 2020 roku złożone formularze zgłoszeniowe przekraczają kwotę 1.400.000,00 zł


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Od dnia 11 maja 2020 r. otwieramy sesję naboru formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw
na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie od 11 do 15 maja 2020 roku,
w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

 Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych.
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności
i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 628 002,10 PLN

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

Stan epidemii wymusza stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Mając na uwadze zdrowie i życie Państwa oraz Zespołu projektowego, prosimy:

– o dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,

– dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w oparciu o jeden
z poniższych sposobów:

 1. listownie przesłany na adres biura projektu; JEDEN formularz wraz z załącznikami =JEDNA koperta,

 1. osobiście do „wrzutni” przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie), JEDEN formularz wraz z załącznikami =JEDNA koperta

 1. dopuszczamy również złożenie formularzadrogą mailowąpod warunkiem starannego ich przygotowania (komplet dokumentów podpisany, zeskanowany, spakowany do jednego pliku dołączony
  do wiadomości i przesłany na adres mailowy projektu,
  tj.
  bur_triada@triada-chelm.pl) – w tytule e-maila prosimy
  o wpisanie
  „Formularz zgłoszeniowy- nabór 2/2020”


WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-
UCZESTNIKÓW USŁUG ROZWOJOWYCH!

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, bardzo prosimy o bieżące zapoznawanie się z FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia


Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na wprowadzony stan nadzwyczajny, co jest związane z ograniczeniami
w przemieszczaniu się, jak również w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo,
informujemy że decyzja o kolejnej sesji naboru formularzy zgłoszeniowych na wsparcie usług rozwojowych zostanie podjęta po Świętach Wielkanocnych.
 
O szczegółach będziemy informować na stronie projektu.

LISTA RANKINGOWA

formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach NABORU DEDYKOWANEGO DLA FIRM WYSOKIEGO WZROSTU
z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego.
w terminie od 24 do 28 lutego 2020 roku – SPRAWDŹ

UWAGA!

ogłaszamy

NABÓR DEDYKOWANY DLA FIRM WYSOKIEGO WZROSTU
z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego.
Termin składania dokumentów: od 24 do 28 lutego 2020 roku
w godz. 9.00-14.00 w biurze projektu (Al. Żołnierzy I AWP 3, 22-100 Chełm)

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo o największym potencjale
do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw,
tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.  

 

FIRMY WYSOKIEGO WZROSTU zainteresowane skorzystaniem z usług rozwojowych proszone są o złożenie w wersji papierowej następujących dokumentów (osobiście bądź pocztą/ kurierem):

 1. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia, ( uwaga NOWY FORMULARZ)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2 lub 2 a do Formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 4. Dane osobowe uczestników- załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia,
 5. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia,
 6. Karta Usług wydrukowana z BUR,
 7. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Pobierz dokumenty

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Czas trwania sesji to minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie,
gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych formularzy zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji finansowej, przeznaczonej na daną sesję zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Po weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego,
przedsiębiorstwo otrzyma informację o możliwości podpisania
Umowy wsparcia usługi rozwojowej.


ZMIANA REGULAMINU WSPARCIA z dnia 16. października 2019 roku
Regulamin wsparcia (z dnia 16.10.2019)

Uwaga!

Z przykrością informujemy, że decyzją Zarządu z  powodu dwukrotnego przekroczenia alokacji przeznaczonej na rok 2019 nabór wniosków w ramach projektu „USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE BIALSKIM I CHEŁMSKO – ZAMOJSKIM” zostaje wstrzymany od dnia 18.06.2019 r. do odwołania.

Z przykrością informujemy, że czas oczekiwania na refundację poniesionych przez Państwa kosztów usług rozwojowych może ulec wydłużeniu z powodu dwukrotnego przekroczenia alokacji zakładanej na rok 2019. Dopełniliśmy wszelkich starań aby ten okres był jak najkrótszy zmieniając harmonogram płatności w projekcie natomiast mimo tego wnioskowane transze nie pokrywają zapotrzebowania na bieżąco.

Prosimy o cierpliwość i informujemy, że wszystkie zawarte z Państwem umowy zostaną zrefundowane po otrzymaniu kolejnych transz z Instytucji Zarządzającej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w partnerstwie ze Wschodnią Agencją Rozwoju Sp. z o.o. są Operatorem wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw
i pracowników do zmian,  Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA jest Operatorem
dla podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego.

Operator jest odpowiedzialny m.in.za rekrutację przedsiębiorców, rozliczenie zrealizowanej usługi rozwojowej oraz przekazywanie refundacji części poniesionych wydatków, przy zachowaniu wszelkich zasad dotyczących realizacji usług rozwojowych
w PSF i przekazywania środków finansowych.

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności 600 MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim, poprzez nabycie/ potwierdzenie lub wzrost wiedzy w zakresie kwalifikacji lub kompetencji społecznych przez 3403 KiM przedsiębiorców i ich pracowników, w tym 681 KiM w wieku 50+ oraz 1328 KiM o niskich kwalifikacjach do 30 września 2023 r.

 

Cel szczegółowy RPO WL: Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych.

 

Sposób przyczynienia się celu projektu do osiągnięcia celu RPO:

-ułatwienie warunków do rozwoju MŚP- 3403 pracowników i przedsiębiorców skorzysta
z usług rozwojowych dla MŚP;

-realizacja celów rozwojowych przedsiębiorstw WL, w podregionach bialskim i chełmsko – zamojskim – 540 firm osiągnie zakładany cel rozwojowy

-rozwój MŚP WL w podregionach bialski i chełmsko – zamojskim poprzez udział
w projekcie 600 firm.

 

Ponadto cel projektu jest spójny z celem 10.1, ponieważ:

-nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez dostosowanie kwalifikacji/kompetencji pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych
z globalnymi trendami (3403 osoby)

-nastąpi poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami

-wzrost przystosowania pracodawców i pracowników do zmian wśród 681 KiM w wieku 50+ oraz 1328 KiM o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem.

Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS
w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych   https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, w ramach Działania 10.1 RPO WL grupę docelową stanowić będą:

 

1) Przedsiębiorcy sektora MŚP na terenie subregionów BIALSKIEGO i CHEŁMSKO – ZAMOJSKIEGO prowadzący działalność gospodarczą oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca,

 

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie subregionu bialskiego
i chełmsko – zamojskiego.

Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim, na terenie którego realizowane jest wsparcie i ich pracowników.

Wsparcie w ramach PSF skierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw, a nie do grupy przedsiębiorstw (np. klastrów).

 OPERATOR w okresie realizacji projektu obejmie wsparciem w podregionie bialskim oraz chełmsko-zamojskim – 3403 pracowników sektora MŚP/ osób samozatrudnionych.

 W projekcie wsparciem zostanie objętych minimum 20% osób w wieku 50 lat i więcej[1],
tj. 681 KiM oraz minimum 39% osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie)[2], tj. 1328 KiM.

 Operator zapewni, że pierwszeństwo w rekrutacji na dofinansowanie danej usługi rozwojowej mają przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

 W ramach projektu wsparciem zostanie objętych minimum 20% przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego
w kontekście realizacji celów strategicznych województwa[3].

 W ramach projektu wsparciem zostanie objętych minimum 10% przedsiębiorstw wysokiego wzrostu[4].

 Uczestnikiem projektu będzie osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS.

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu
(w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących
co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku.

Operator nie będzie wykazywać jako uczestników osób lub podmiotów niekorzystających
z bezpośredniego wsparcia.

Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostaną przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika KiM (np. nabycia kompetencji).

Operator dokona weryfikacji przedsiębiorstw pod kątem możliwości udzielenia pomocy
de minimis oraz zawierania umów wsparcia. Do dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy, dokonana zostanie weryfikacja przedsiębiorstw pod kątem możliwości udzielenia pomocy na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.


[1] osoba w wieku 50 lat i więcej, której wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie.

 

[2] osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) to jest na poziomie wykształcenia ponadgimnazjalnego. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie (ISCED 0 Brak, ISCED 1 Podstawowe, ISCED 2 Gimnazjalne, ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa].

[3]  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r., Przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego:

Biogospodarka – specjalizacja kluczowa: kluczowe sektory gospodarki: farmaceutyczny, energetyczny, ekobiznes, rolno-spożywczy, chemiczny, papierniczy, drzewny i meblarski, usługi w zakresie informacji, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym
z daną specjalizacją,

Medycyna i zdrowie – specjalizacja uzupełniająca: kluczowe sektory gospodarki: żywienie i dietetyka, usługi medyczne i prozdrowotne, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją;

Energetyka niskoemisyjna – specjalizacja wyłaniająca się: kluczowe sektory gospodarki: górnictwo, usługi wspomagające górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją,

Informatyka i automatyka – specjalizacja wspomagająca: kluczowe sektory gospodarki: oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją, usługi w zakresie informacji, produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

[4] Jest to przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu  przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy
w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20%
i więcej
.  

Biuro projektu:

22-100 Chełm, Al. Żołnierzy I AWP 3

Tel./fax 82 565 84 45,

tel. 721 355 311
e-mail: bur_triada@triada-chelm.pl

Do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO o dofinansowanie usługi rozwojowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia, przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć m.in. następujące dokumenty:

 

 1. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz

– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis dotyczące kwoty pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie[1].

 

 1. w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz

– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, o nieotrzymaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego Wnioskodawca ubiega się o pomoc[2].

 

 1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- załącznik nr 2b do Formularza zgłoszeniowego,
 2. Dane osobowe uczestników- załącznik nr 3 do Regulaminu,
 3. Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- załącznik
  nr 6
  do Regulaminu,
 4. 6. Karta Usług wydrukowana z BUR,
 5. Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa

Dokumenty i załączniki do pobrania – kliknij tutaj

[1] Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych lub 100 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, w okresie 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

[2] Zgodnie z §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Sesje rekrutacyjne:

[/vc_column][/vc_row]