Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Operator: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Cel projektu: Wzrost o 600 liczby przedsiębiorstw sektora MŚP z podregionu lubelskiego, które skorzystały z usług rozwojowych poprzez dofinansowanie usług rozwojowych dla 3578 przedsiębiorców i pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorców do końca 2023r.

 

Zadania realizowane w ramach projektu: Usługi rozwojowe dla MŚP

Grupa docelowa: Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie lubelskim (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, Lublin) oraz ich pracowników.

Planowane efekty:

– 3221 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

– 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie

– 3578 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie

– 716 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

– 1396 osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

– 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023

Regulamin wsparcia i formularz o dofinansowanie: wysłane do UMWL w celu akceptacji

Sesje naboru formularzy o dofinansowanie: nie wcześniej niż po akceptacji Regulaminu wsparcia przez UMWL