Podstawowe dane…

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem założonym 27 stycznia 2006 roku. Rejestracja miała miejsce 14 marca 2006 roku przez Sąd Rejonowy XI Wydział KRS W Lublinie.

KRS 0000252689 NIP 563-22-80-114 REGON 060119421

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 10. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 11. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.
 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 17. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 18. Edukacja prowadzona na różnych poziomach kształcenia.
 19. Opieka dzienna nad dziećmi.
 20. Realizowanie przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
 21. Realizowanie innych przedsięwzięć służących tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Ważni są ludzie

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA jest organizacją pozarządową otwartą na ludzi oraz innowacyjne rozwiązania, posiadającą w swoich szeregach kreatywnych i dynamicznych pracowników.

Realizując cele statutowe dbamy o podnoszenie kwalifikacji i zwiększenie kompetencji. Potencjał każdego członka zespołu świadczy o wartości działań przez nas realizowanych. Staramy się, aby Stowarzyszenie TRIADA było nie tylko przyjaznym środowiskiem dla realizowania ambicji i planów zawodowych, ale także by możliwość pracy w zespołach pozwalała nam budować relacje oparte na przyjaźni, szacunku i wzajemnej współpracy.